รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 38.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Found 2945 items, showing 51 to 100.    Previous 50 Matches   Next 50 Matches

more details

LOT NO: 51    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 394  Download Blank POST-BID
Laos & Cambodia - Lot of 6 picture postcards mailed in period of 1906-1910 included 1. 1906 postcard tied by VIEN-TIAN cds dated 20 JAN 06.; 2. 1907 postcard tied by Khone cds dated 29 DEC.; 3. 1907 postcard tied by SIEMREAP cds dated 15 DEC.; 4. 1907 postcard tied by MONGKOLBOREY cds dated 28 DEC.; 5. 1908 postcard tied by SISOPHONE cds dated MAY 1908 and BATTAMBONG transit cds dated 7 MAI 08.; and 6. 1910 postcard tied by PNOMPENH cds dated 20 JUN. Rare item from Khone. Rare item of registered mail from Paklai. Fine. Inspection suggested. F.(6)
ลาว & กัมพูชา- กลุ่มไปรษณีบัตรภาพ 6 ใบ ส่งในช่วงปี 1906-1910 ประกอบด้วย 1. 1906 ไปรษณีบัตรภาพ เขียนที่ปากลาย ลงทะเบียน ประทับตรา VIEN-TIAN วันที่ 20 JAN 06.; 2. 1907 ไปรษณีบัตรภาพประทับตรา Khone วันที่ 29 DEC.; 3. 1907 ไปรษณีบัตรภาพประทับตรา SIEMREAP วันที่ 15 DEC.; 4. 1907 ไปรษณีบัตรภาพประทับตรา MONGKOLBOREY วันที่ 28 DEC.; 5. 1908 ไปรษณีบัตรภาพประทับตรา SISOPHONE วันที่ MAY 1908 และตราผ่าน BATTAMBONG วันที่ dated 7 MAI 08.; และ 6. 1910 ไปรษณีบัตรภาพประทับตรา PNOMPENH วันที่ 20 JUN. ส่งจาก Khone หายากและส่งลงทะเบียนจากปากลายหายากเช่นกัน สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(6)

Auction Result for LOT NO:51:   unsold

more details

LOT NO: 52    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 52  Download Blank POST-BID
Letter - Letter dated 7 September 2482 signed by Regent to Prime Minister at the time and countersigned by countersigned by Field Marshal P. Pibulsongkram, Prime Minister. Content about acceptance mortage of land on Yaowaraj Road at 40,000 Baht. Paper size 21x33 cm. Letter head embossed Garuda. 3-folded but still fine. (1)
จดหมาย - จดหมายลงวันที่ 7 กันยายน 2482 ลงนามโดยผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ถึงนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นและจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีเป็นผัรับสนองพระบรมราชโองการ เนื้อหาเกี่ยวกับรับจำนองที่ดินบนถนนเยาวราชเป็นเงิน 40,000 บาท ขนาด 21x33 ซม. หัวจดหมายปั้มนูนรูปครุฑ มีรอยพับ3 รอย สภาพดี (1)

Auction Result for LOT NO:52:   unsold

more details

LOT NO: 53    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 52  Download Blank POST-BID
Lot of 15 different picture postcards such as “Royal Kathin Procession, Bangkok”, “Chinese Street Merchant, Bangkok”,”National Library, Bangkok”, etc. and a 3-picture cards of “Bird's eye view of Bangkok” in panorama manner, all postcards by Y. Ebata in the reign of King Rama VII. Fine. F.(15+1)
กลุ่มไปรษณียบัตรภาพจำนวน 15 ใบแตกต่างกัน เช่น “ขบวนแห่พระกฐิน, กรุงเทพฯ”, “พ่อค้าหาบเร่ชาวจีน กรุงเทพฯ”,”หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ”, เป็นต้น และไปรษณียบัตรภาพ 3 ใบต่อเนื่องกัน “ทัศนียภาพมุมกว้างของกรุงเทพฯ” ไปรษณียบัตรภาพทั้งหมดผลิตโดย Y. Ebata ในสมัยรัชกาลที่ 7 สภาพดี F.(15+1)

Auction Result for LOT NO:53:   Sold at THB 3800

more details

LOT NO: 54    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 52  Download Blank POST-BID
Lot of 2 vintage picture postcards “King George V” and “Queen Mary of Great Britain” printed by Stengel & Co., G.m.b.H. Dresden. Aging but still fine. F.(2)
กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ 2 ใบ ภาพ “King George V” และ “Queen Mary of Great Britain” พิมพ์โดย Stengel & Co., G.m.b.H. Dresden เหลืองเก่าเก็บแต่สภาพยังดี F.(2)

Auction Result for LOT NO:54:   unsold

more details

LOT NO: 55    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
Map Book: Lot of 2 map books printed in 2478-79 by the Royal Thai Survey Department titled “History of Siam” and “Siam”. “History of Siam” contains 9 maps included 1. Movement of ancient Thai to the present, 2. Map of Sukhothai Kingdom, 3. Map of Ayutthaya Kingdom, etc. “Siam” contains 7 maps included 1. world map, 2. international time and aveation route, 3. radio communication between Siam and foreign countries, 4. Siam at present administration, etc. Hardbound cover, size 20x28 cm., Good condition but spine minor fault. Very good for reference. F.(2)
หนังสือแผนที่: กลุ่มหนังสือแผนที่ 2 เล่ม พิมพ์ในปี 2478-79 โดยกรมแผนที่ มีชื่อว่า “ประวัติสยาม” และ “สยาม”. “ประวัติสยาม” มีแผนที่ 9 แผ่น ประกอบด้วย 1. แผนที่แสดงการเคลื่อนที่ของไทยโบราณถึงปัจจุบัน, 2. แผนที่อาณาจักรสุโขทัย, 3. แผนที่อาณาจักรอยุธยา เป็นต้น “สยาม” มีแผนที่ 7 แผ่น ประกอบด้วย 1. แผนที่โลก, 2. แผนที่แสดงเวลาสากลและการติดต่อทางการบิน, 3. การติดต่อโดยทางวิทยุระหว่างสยามกับต่างประเทศ, 4. สยาม เขตร์ปกครองปัจจุบับ เป็นต้น ปกแข็ง ขนาด 20x28 ซม., สภาพดีและสันปกมีตำหนิ เหมาะสำหรับอ้างอิง F.(2)

Auction Result for LOT NO:55:   Sold at THB 17500

more details

LOT NO: 56    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
Map - Map of Thailand showing railway lines and list of the railway stations, printed in English by Royal State Railway of Siam in 1927, housed in wooden frame size 60cm.x87 cm. Several folds and some fault but still in fine condition. Rare. (1)
แผนที่ - แผนที่ประเทศไทยแสดงเส้นทางรถไฟและชื่อสถานีรถไฟในกรุงสยาม จัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษโดยกรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยาม พ.ศ. 2470 ใส่ในกรอบไม้ ขนาด 60x87ซม.มีรอยพับหลายทบและชำรุดเล็กน้อยแต่ยังคงสภาพดีและหายาก (1)

Auction Result for LOT NO:56:   Sold at THB 7800

more details

LOT NO: 57    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
Map; Vintage map of British Colonies in India and Asia, around mid 19th Century, size 57x76cm., Author : Charles Dyonnet, Dufour and Auguste Henri ( 1798-1865), Published by Armend Le Chevalier, scale 1:7.8 million, good condition (1)
แผนที่โบราณแสดงอาณานิคมของอังกฤษในเอเชีย ช่วงกลางศริสต์วรรษที่ 19 ขนาด 57x76 ซม. พิมพ์ในฝรั่งเศส โดย Armend Le Chevalier จัดทำโดย Charles Dyonnet, Dufour และ Auguste Henri ( ค.ศ.1798-1865) มาตราส่วน 1: 7.8 ล้าน สภาพดี (1)

Auction Result for LOT NO:57:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 58    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 52  Download Blank POST-BID
Memorandum - Memorandum of Ceremonial of the State Visit of the King and Queen of Thailand to United Kingdom during 19 to 21 July 1960 in full details. Programs during Their Majesties in U.K. Excellent condition. Very interesting. VF.(1)
บันทึกความทรงจำ - บันทึกความทรงจำของการเสด็จเยือนสหราชอาณาจักรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีนาถอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฏาคม อย่างละเอียด July 1960 in full details. โปรแกรมต่างๆ ของทั้งสองพระองค์ในประเทศนี้ สภาพดีมาก น่าสนใจ VF.(1)

Auction Result for LOT NO:58:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 59    meaning
Starting: THB 1200   Approx: € 31  Download Blank POST-BID
Mixed of 2 books and 2 special postage stamp albums. Books included 1. Chinese poex about Ming Dynasty, softboud cover, size 21x32 cm. nicely housed in original box.; 2. The Mausoleum of Gingghis Khan, softbound cover, size 21x29 cm., text in Chinese and English with colour illustrations.; 3. “Lovable Inner Mongolia” special stamp album included postage stamps and souvenir sheets, hardbound cover size 29x22cm. in original packing.; and 4. “A Collection of Commemorative Philatelic Matters of Shaoshan” special folder included postage stamps, souvenir sheet, and first day covers. F.(4)
กลุ่มผสมหนังสือ 2 เล่มและแสตมป์แพ็คพิเศษ 2 เล่ม หนังสือประกอบด้วย 1. บทกวีภาษาจีนเกี่ยวกับราชวงศ์หมิง ปกอ่อน ขนาด 21x32 ซม. ใส่ในกล่องเดิมอย่างดี; 2. หนังสือ The Mausoleum of Gingghis Khan, ปกอ่อน ขนาด 21x29 ซม., เป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษมีภาพประกอบสี ; แสตมป์ ประกอบด้วย 1. อัลบั้มพิเศษ “Lovable Inner Mongolia” มีแสตมป์ที่ระลึกและแผ่นตราไปรษณียากรที่ระลึก ปกแข็ง ขนาด 29x22 ซม. ในบรรจุภัณฑ์เดิม; 2. แผ่นพับพิเศษ “A Collection of Commemorative Philatelic Matters of Shaoshan” ใส่แสตมป์และแผ่นตราไปรษณียากรที่ระลึก และซองวันแรกจำหน่าย F.(4)

Auction Result for LOT NO:59:   Sold at THB 4200

more details

LOT NO: 60    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 26  Download Blank POST-BID
Musical Book - Lot of over 60 I.S. Song Hit musical song books included lyrics and guitar cords of several singers such as Elvis Presley, Rick Nelson, Cliff Richard, Beatles, Bee Gee, Four Seasons, etc. Softbound cover. Songs in English lyrics. Size 13x19 cm. Mostly in good condition. Inspection suggested. F.(60+)
หนังสือเพลง - กลุ่มหนังสือเพลง I.S. Song Hit กว่า 60 เล่ม ประกอบด้วยเนื้อเพลงและคอร์ดกีต้าร์ของนักร้องและวงดังๆ มากมาย เช่น Elvis Presley, Rick Nelson, Cliff Richard, Beatles, Bee Gee, Four Seasons เป็นต้น ปกอ่อน เนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษ ขนาด 13x19 ซม. ส่วนใหญ่สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(60+)

Auction Result for LOT NO:60:   Sold at THB 2200

more details

LOT NO: 61    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 52  Download Blank POST-BID
Newspaper: Lot of 2 volumes The Illustrated London News , volume 1 January to 4th April 1931 and volume 2 11th April to June 1931. New made hardbound cover with gilt title on spine, size 27x38 cm. Text in English with illustrations. Good condition. F.(2)
หนังสือพิมพ์: กลุ่มหนังสือพิมพ์รวมเล่ม The Illustrated London News จำนวน 2 เล่ม เล่มที่ 1 เดือนมกราคม ถึง ฉบับวันที่ 4 เมษายน 1931 และเล่มที่ 2 ฉบับวันที่ 11 เมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 1931ปกแข็งทำใหม่ สันหนังสือพิมพ์ชื่อเป็นสีทอง ขนาด 27x38 ซม. เป็นภาษาอังกฤษพร้อมภาพประกอบ สภาพดี F.(2)

Auction Result for LOT NO:61:   unsold

more details

LOT NO: 62    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 263  Download Blank POST-BID
Photograph - B&W photograph of King Prajadhipok released by International Newsreel Photo for news publication regarding H.M. visiting New York for medical treatment. Size 12.5x17.5 cm. F.(1)
รูปถ่าย - พระบรมฉายาทิสลักษณ์ขาวดำพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเผยแพร่โดย International Newsreel Photo เพื่อตีพมิพ์ในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับพระองค์เสด็จถึงเมืองนิวยอร์ตเพื่อรักษาพระองค์ ขนาด 12.5x17.5 ซม. F.(1)

Auction Result for LOT NO:62:   unsold

more details

LOT NO: 63    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
Photograph - Photograph of H.R.H. Prince Chaturantarasmi size 6x10.5 cm. On reverse bearing Thai manuscrip read “Give to Mr. Chid from Chaturantarasmi dated Monday the 11th day of waning moon the 9th month year 1236” and the trademark of Churen Photographic Studio Singapore. Many insect holes. Inspection suggested. (1)
รูปถ่าย - พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าจาตุรนค์รัศมี ขนาด 6x10.5 ซม. ด้านหลังมีข้อความภาษาไทยเขียนด้วยลายมืออ่านได้ว่า “ให้ไว่แก่นายชิด จาก จาตุรนค์รัศมี วันจันทร์ แรม 11 ค่ำ เดือน 9 ปี 1236” และมีเครื่องหมายการค้าของ Churen Photographic Studio Singapore มีรูแมลงมากมาย ควรตรวจสอบ (1)

Auction Result for LOT NO:63:   Sold at THB 24000

more details

LOT NO: 64    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 263  Download Blank POST-BID
Photograph - Photograph of King Prajadhipok and H.M. the Queen size 19x26 cm. housed in wooden frame size 34x41 cm. Very interesting. F.(1)
รูปถ่าย - พระบรมฉายาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี ขนาด 19x26 ซม. ใส่ในกรอบไม้ขนาด 34x41 ซม. น่าสนใจ F.(1)

Auction Result for LOT NO:64:   unsold

more details

LOT NO: 65    meaning
Starting: THB 6600   Approx: € 173  Download Blank POST-BID
Photograph - Photograph of King Rama V in royal ceremonial attire size 19x28 cm. housed in octagon wooden frame 47x62 cm. (1)
ภาพถ่าย - พระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์บรมราชภูษิตาภณร์ ขนาด 19x28 ซม. ใส่ในกรอบไม้แปดเหลี่ยมขนาด 47x62 ซม. น่าสนใจ (1)

Auction Result for LOT NO:65:   unsold

more details

LOT NO: 66    meaning
Starting: THB 12000   Approx: € 315  Download Blank POST-BID
Photograph - Photograph of King Rama VI in military attire size 15x20 cm. housed in wooden frame size 28x38 cm. (1)
ภาพถ่าย - ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์ทหาร ขนาด 15x20 ซม. ในกรอบไม้ขนาด 28x38 ซม. (1)

Auction Result for LOT NO:66:   unsold

more details

LOT NO: 66A    meaning
Starting: THB 90000   Approx: € 2368  Download Blank POST-BID
Photograph - B&W photograph of His Majesty King Bhimibol dressed in fully decorated royal ceremonial rope, left hand holding the Phra Sang Khan Jaisri standing in front of Phuttan Kanchanasinghat Throne, tables on both side set the Royal Regalia including the Great Crown of Victory, taken by H.M.'s personal photographer. Size 20x25 cm. housed in wooden frame size 32x37 cm. Rare. F.(1)
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรมฉายาลักษณ์ขาวดำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในฉลองพระองค์บรมราชภูษิตาภณร์เต็มตามโบราณราชประเพณี ทรงครุยและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคล นพรัตน์ราชวราภรณ์ พร้อมดาราและสังวาล ทรงถือพระแสงขรรค์ชัยศรี ประทับยืนหน้าพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ บนโต๊ะทั้งสองด้านตั้งเครื่องประกอบพระบรมราชอิสสริยศ รวมทั้งพระมหาพิชัยมงกุฏ ฉายโดยช่างภาพส่วนพระองค์ ภาพขนาด 20x25 ซม. ใส่ในกรอบไม้ขนาด 32x37 ซม. หายาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:66A:   unsold

more details

LOT NO: 67    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
Picture Postcard - Lot of 16 Japanese picture postcards included 12 monthly cards of 1910 Calendar, 2 different of S.S. Yasaka Maru and 2 different of S.S. Atsuta Maru. Unused and fine. F(16)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพของญี่ปุ่น 16 ใบ ประกอบด้วย ภาพปฏิทินปี 1910 รวม 12 ใบ เดือนละใบ, ภาพเรือเดินสมุทร S.S. Yasaka Maru 2 ใบแตกต่างกัน และภาพเรือเดินสมุทร S.S. Atsuta Maru 2 ใบแตกต่างกัน ยังไม่ใช้ สภาพดี F(16)

Auction Result for LOT NO:67:   unsold

more details

LOT NO: 68    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 105  Download Blank POST-BID
Picture Postcard - Lot of 2 picture postcards “Prince Bismarck and King Rama V” and “King Chulalongkorn of Siam and Prince Bismarck in Frieddrichsruh on 2 September 1897”. Used. Fine but one with minor fault. Very interesting. F.(2)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพจำนวน 2 ใบ ประกอบด้วยภาพ “เจ้าชายบิสมาร์คและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ” และภาพ “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ และเจ้าชายบิสมาร์คที่เมือง Frieddrichsruh วันที่ 2 กันยายน 1897” ใช้แล้ว สภาพดีแต่ใบหนึ่งมีตำหนิเล็กน้อย น่าสนใจ F.(2)

Auction Result for LOT NO:68:   Sold at THB 7000

more details

LOT NO: 69    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 210  Download Blank POST-BID
Picture Postcard - Lot of 3 picture postcards included 1. “King Chulalongkorn” used and minor fault, 2. “Wat Prakeo and Sararom Palace” used and very fine, and 3. “King Rama VI and Queen” unused and very fine. Inspection suggested. F.(3)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพจำนวน 3 ใบ ประกอบด้วย 1. “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ” ใช้แล้วและมีตำหนิ, 2. “วัดพระแก้วและวังสราญรมย์” ใช้แล้วและสภาพดี, และ 3. “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชินี” ยังไม่ใช้และสภาพดี ควรตรวจสอบ F.(3)

Auction Result for LOT NO:69:   Sold at THB 16000

more details

LOT NO: 70    meaning
Starting: THB 6600   Approx: € 173  Download Blank POST-BID
Picture Postcard - Lot of 3 picture postcards included H.R.H. Prince Mahidol of Songkla, King Rama VI in Royal Procession, and Elephant Parade Chiengmai in 1927. Unused. Fine. F.(3)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ 3 ใบ ประกอบด้วยพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ, ภาพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เสด็จพระราชดำเนินทางสถลมาร์ก และขบวนช้าง เชียงใหม่ ปี 2470 ยังไม่ใช้ สภาพดี F.(3)

Auction Result for LOT NO:70:   unsold

more details

LOT NO: 71    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
Picture Postcard - Lot of 4 picture postcards by J. Antonio included “Siamese Band”, “Bangkok Girl”, “Wild Elephant Escorted By Three Tamed Ones”, and Wat Poh Bangkok”. Unused. Very fine. VF.(4)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ 4 ใบ โดย J. Antonio ประกอบด้วย “วงดนตรี”, “สตรีกรุงเทพฯ”, “ช้างป่าถูกคุมโดยช้างเชื่องสามเชือก”, และ “วัดโพธิ์-กรุงเทพฯ” ยังไม่ใช้ สภาพดีมาก VF.(4)

Auction Result for LOT NO:71:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 72    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 157  Download Blank POST-BID
Picture Postcard - Lot of 4 picture postcards taken by J. Antonio included 1. “Klong Balangpoo - Bangkok”, 2. “Royal summer palace at Ban Pa In”, 3. “Natives fishing”, and 4. “Menam Sak”. All affixed with King Rama V Third Issue tied by CHANTABURI (PSR-02B) cds dated 10.3.122 and CHANTABOON (PSR-03B) cds dated 10.6.03. Very fine. VF.(4)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพจำนวน 4 ใบ ถ่ายโดย J. Antonio ประกอบด้วย 1. “คลองบางลำภู - บางกอก”, 2. “พระราชวังฤดูร้อนที่บางปะอิน”, 3. “ชาวบ้านตกปลา”, และ 4. “แม่น้ำสัก” ทั้งหมดผนึกแสตมป์รัชกาลที่ 5 ชุดที่สาม ประทับตรา จันทรบุรี (PSR-02B) วันที่ 10.3.122 และตรา CHANTABOON (PSR-03B) วันที่ 10.6.03 สภาพดีมาก VF.(4)

Auction Result for LOT NO:72:   Sold at THB 6000

more details

LOT NO: 73    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 157  Download Blank POST-BID
Picture Postcard - Lot of 4 picture postcards taken by J. Antonio included 1. “Siamese girl Bangkok”, 2. “Siamese girl”, 3. “Bangkok woman”, and 4. “Siamese young woman”. All affixed with King Rama V Third Issue tied by CHANTABURI (PSR-02B) cds dated 10.3.122 and CHANTABOON (PSR-03B) cds dated 10.6.03. Very fine. VF.(4)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพจำนวน 4 ใบ ถ่ายโดย J. Antonio ประกอบด้วย 1. “Siamese girl Bangkok”, 2. “Siamese girl”, 3. “Bangkok woman”, และ 4. “Siamese young woman” ทั้งหมดผนึกแสตมป์รัชกาลที่ 5 ชุดที่สาม ประทับตรา จันทรบุรี (PSR-02B) วันที่ 10.3.122 และตรา CHANTABOON (PSR-03B) วันที่ 10.6.03 สภาพดีมาก VF.(4)

Auction Result for LOT NO:73:   Sold at THB 6000

more details

LOT NO: 74    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
Picture Postcard - Lot of 5 picture postcards “the New Throne Hall-Bangkok”, “Inside the Royal Palace-Bangkok”, “Buddhist Shrine In Chinese Style”, “The Giant Wat-Bangkok”, and “The Royal Palace-Bangkok”. Affixed King Rama VI “Garuda” and Provisioanl Issue tied by BANGKOK 2 dated 29.3.21, 12.7.21, and 15.10.21 respectively. All printed by “The Talat Noi Photo Studio, Bangkok” and CTO. Very fine. VF.(5)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ 5 ใบ ประกอบด้วย “พระที่นั่งอนันตสมาคม”, “ภายในพระบรมมหาราชวัง-กรุงเทพฯ”, “ศาลเจ้าแบบจีน”, “วัดพระแก้ว”, และ “พระบรมมหาราชวัง-กรุงเทพฯ” ผนึกแสตมป์ชุดปีกครุฑรัชกาลที่ 6 และชุดชั่วคราว ประทับตรา BANGKOK 2 วันที่ 29.3.21, 12.7.21, และ 15.10.21 ตามลำดับ ทั้งหมดพิมพ์โดยห้องภาพตลาดน้อยและประทับตราเพื่อการสะสม สภาพดีมาก VF.(5)

Auction Result for LOT NO:74:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 75    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 263  Download Blank POST-BID
Picture Postcard - Lot of 7 picture postcards taken by J. Antonio included 1. “Rakna ceremony at Ducit Park- Bangkok and Menam Chow Phya”, 2. “Bullock cart”, 3. “Elephant hunt at Ayuthia”, 4. “Siamese bullock cart”, 5. “Caravan in Northern part of Siam”, 6. “Siamese life at the paddy fields”, and 7. “Wild elephant escorted by three tamed ones” All affixed with King Rama V Third Issue tied by CHANTABURI (PSR-02B) cds dated 10.3.122 and CHANTABOON (PSR-03B) cds dated 10.6.03. Very fine. VF.(7)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพจำนวน 7 ใบ ถ่ายโดย J. Antonio ประกอบด้วย 1. “พระราขพิธีแรกนาขวัญที่พระราชวังดุสิต - บางกอก และ แม่น้ำเจ้าพระยา”, 2. “เกวียนเทียมวัว”, 3. “ล่าช้างที่อยุธยา “, 4. “เกวียนเทียมวัวของชาวสยาม”, 5. “คาราวานในภาคเหนือของสยาม”, 6. “ชีวิตชาวสยามในทุ่งนาข้าว”, และ 7. “ช้างป่าคุ้มกันโดยช้างที่เชื่องสามเชือก” ทั้งหมดผนึกแสตมป์รัชกาลที่ 5 ชุดที่สาม ประทับตรา จันทรบุรี (PSR-02B) วันที่ 10.3.122 และตรา CHANTABOON (PSR-03B) วันที่ 10.6.03 สภาพดีมาก VF.(7)

Auction Result for LOT NO:75:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 76    meaning
Starting: THB 10500   Approx: € 276  Download Blank POST-BID
Picture Postcard - Lot of 7 picture postcards taken by J. Antonio included 1. “Siamese women Bangkok”, 2. “Siamese types Bangkok”, 3. “Women preparing betel”, 4. “Siamese theatrical performance by young girls”, 5. “Siamese theatrical performance by young girls”, 6. “Siamese women”, and 7. “Siamese women” All affixed with King Rama V Third Issue tied by CHANTABURI (PSR-02B) cds dated 10.3.122 and CHANTABOON (PSR-03B) cds dated 10.6.03. Very fine. VF.(7)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพจำนวน 7 ใบ ถ่ายโดย J. Antonio ประกอบด้วย 1. “สุภาพสตรีสยามบางกอก”, 2. “ชนชาวสยามบางกอก”, 3. “ผู้หญิงเตรียมพลู”, 4. “การแสดงละครรำของหญิงสาวสยาม”, 5. “การแสดงละครรำของหญิงสาวสยาม”, 6. “สุภาพสตรีสยาม”, และ 7. “สุภาพสตรีสยาม” ทั้งหมดผนึกแสตมป์รัชกาลที่ 5 ชุดที่สาม ประทับตรา จันทรบุรี (PSR-02B) วันที่ 10.3.122 และตรา CHANTABOON (PSR-03B) วันที่ 10.6.03 สภาพดีมาก VF.(7)

Auction Result for LOT NO:76:   Sold at THB 10500

more details

LOT NO: 77    meaning
Starting: THB 12000   Approx: € 315  Download Blank POST-BID
Picture Postcard - Lot of 8 picture postcards taken by J. Antonio included 1. “Royal Palace - Bangkok”, 2. “Wat Cheng - Bangkok, Principal Gate of Wat Cheng”, 3. “Wat Prakeo - Bangkok”, 4. “Interior of Wat Rachabopit”, 5. “Royal rest house Ban Pa In”, 6. “Wat Cheng”, 7. “Wat Suthat”, and 8.”Rakna ceremony at Ducit Park”. All affixed with King Rama V Third Issue tied by CHANTABURI (PSR-02B) cds dated 10.3.122 and CHANTABOON (PSR-03B) cds dated 10.6.03. Very fine. VF.(8)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพจำนวน 8 ใบ ถ่ายโดย J. Antonio ประกอบด้วย 1. “พระบรมมหาราชวัง - บางกอก”, 2. “วัดแจ้ง - บางกอก, ประตูหลักของวัดแจ้ง “, 3. “วัดพระแก้ว- บางกอก”, 4. “ภายในวัดราชบพิธ”, 5. “พระตำหนักบางปะอิน”, 6. “วัดแจ้ง”, 7. “วัดสุทัศน์”, และ 8.”พระราขพิธีแรกนาขวัญที่พระราชวังดุสิต”. ทั้งหมดผนึกแสตมป์รัชกาลที่ 5 ชุดที่สาม ประทับตรา จันทรบุรี (PSR-02B) วันที่ 10.3.122 และตรา CHANTABOON (PSR-03B) วันที่ 10.6.03 สภาพดีมาก VF.(8)

Auction Result for LOT NO:77:   Sold at THB 12000

more details

LOT NO: 78    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 52  Download Blank POST-BID
Picture Postcard - Picture postcard “King Rama V in royal ceremonial attire”. Unused. Very fine. VF.(1)
ไปรษณียบัตรภาพ - ไปรษณียบัตรภาพ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์บรมราชภูษิตาภณร์เต็มตามโบราณราชประเพณี” ยังไม่ใช้ สภาพดีมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:78:   Sold at THB 5800

more details

LOT NO: 79    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 52  Download Blank POST-BID
Picture Postcard - Picture postcard “King Rama VI” printed in Britain. Unused. Very fine. VF.(1)
ไปรษณียบัตรภาพ - ไปรษณียบัตรภาพ “พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว” พิมพ์ที่อังกฤษ ยังไม่ใช้ สภาพดีมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:79:   Sold at THB 4100

more details

LOT NO: 80    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
Picture Postcard - Picture postcard “Postman 1912”. Unused. Very fine. VF.(1)
ไปรษณียบัตรภาพ - ไปรษณียบัตรภาพ “ไปรษณีย์บุรุษ พ.ศ. 2455” ยังไม่ใช้ สภาพดีมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:80:   Sold at THB 4100

more details

LOT NO: 81    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
Picture postcards - Lot of 3 picture postcards included 1. “Bangkok - Mrket Scene & Chinese Rickshaw puller with Siamese Women as occupants”, 2. “Wild elephants crossing Menam ad Ajuthia”, and 3. “Lady and Gemtleman”. First two affixed with Wat Jang Issue 1Att(#94) cto by BANGKOK 2 (BDR-03A) dated 26.6.09 and 28.11.09 respectively. The third one affixed Third issue 2Atts(#70)x2 from Bangkok to Germany tied by KRUNGTHEP 1 (BDR-01A) cds dated 5.1.21 and TRIER arrival cds dated 7.5.02. Fine. F.(3)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ 3 ใบ ประกอบด้วย 1. “Bangkok - Mrket Scene & Chinese Rickshaw puller with Siamese Women as occupants”, 2. “Wild elephants crossing Menam ad Ajuthia”, และ 3. “Lady and Gemtleman” สองใบแรกผนึกแสตมป์ชุดวัดแจ้ง ราคา 1อัฐ(#94) ประทับตราเพื่อการสะสม กรุงเทพฯ 2 (BDR-03A) วันที่ 26.6.09 และ 28.11.09 ตามลำดับ ใบที่สามผนึกแสตมป์ชุดสาม ราคา 2อัฐ(#70)x2 ส่งจากกรุงเทพฯ ไปเยอรมัน ประทับตรากรุงเทพฯ 1 (BDR-01A) วันที่ 5.1.21 และตรารับ TRIER วันที่ 7.5.02 สภาพดี F.(3)

Auction Result for LOT NO:81:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 82    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 210  Download Blank POST-BID
Print - Colour print of King Rama VI in royal guard attire size 20x26 cm. housed in wooden frame size 28x38 cm. (1)
ภาพพิมพ์ - ภาพพิมพ์สีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์ทหารมหาดเล็กรักษาพระองคื ขนาด 20x26 ซม. ในกรอบไม้ขนาด 28x38 ซม. (1)

Auction Result for LOT NO:82:   unsold

more details

LOT NO: 83    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 52  Download Blank POST-BID
Print - Lot of 5 each 19th Century lithograph prints. Mixed condition. Inspection suggested. (5)
ภาพพิมพ์ - กลุ่มภาพพิมพ์หินในยุคศตวรรษที่ 19 จำนวน 5 ภาพ สภาพปะปนกัน ควรตรวจสอบ (5)

Auction Result for LOT NO:83:   unsold

more details

LOT NO: 84    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
Print - Picture from newspaper showing “Investing the Siamese Prince Prisdang with the Royal Order of Chula Chom Klao, at the Siamese Embassy in London”, size 24x18 cm. housed in white cardboard size 35x29 cm. Very interesting. F.(1)
ภาพพิมพ์- ภาพจากหนังสือพิมพ์รูป “พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าให้กับพระองค์เจ้าปฤษฎางค์ที่สถานทูตสยามประจำกรุงลอนดอน” ขนาด 24x18 ซม. ใว่ในกระดาษแข็งสีขาวขนาด 35x29 ซม. น่าสนใจ F.(1)

Auction Result for LOT NO:84:   unsold

more details

LOT NO: 85    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 52  Download Blank POST-BID
Print - Picture from newspaper showing the old Custom house and French Embassy on the Menam size 26x35 cm. housed in wooden frame of 46x60 cm. (1)
ภาพพิมพ์- ภาพจากหนัวสือพิมพ์รูปตึกศุลกากรเก่าและสถานทูตฝรั่งเศสบนฝั่งแม่น้ำ ขนาด 26x35 ซม. ใส่ในกรอบไม้ขนาด 46x60 ซม. น่าสนใจ (1)

Auction Result for LOT NO:85:   unsold

more details

LOT NO: 86    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
Robert Lenze: 1901 Hong Kong prepaid cover 10c. sent from Hong Kong to Germany tied by VICTORIA HONG KONG double-ring cds dated OC 18, 1901 addressed to Robert Lenze, photographer. Fine. F.(1)
2444 ซองพร้อมส่งของฮ่องกง 10c. ส่งจากฮ่องกงไปเยอรมัน ประทับตราวงกลมคู่ VICTORIA HONG KONG วันที่ OC 18, 01 จ่าหน้าถึง Robert Lense ช่างภาพชื่อเสียงโด่งดัง สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:86:   unsold

more details

LOT NO: 87    meaning
Starting: THB 25000   Approx: € 657  Download Blank POST-BID
Royal Cremation Procession - Official Royal Cremation Procession of HRH Prince Urupongrachsompot in depth detail printed on very large hardboard paper size 36x82 cm. Showing names of personnel in order and positioning also specified. Very interesting. Several creases seen but still fine. Inspection suggested. F.(1)
ริ้วขบวนแห่พระศพ - ริ้วขบวนแห่พระศพ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอุรุพงษ์รัชสมโภชอย่างละเอียดและเป็นทางการ พิมพ์บนกระดาษแข็งขนาด 36x82 ซม. มีรายชื่อของบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ น่าสนใจ มีรอยพับหลายรอยแต่ยังอยู่ในสภาพดี ควรตรวจสอบ F.(1)

Auction Result for LOT NO:87:   unsold

more details

LOT NO: 88    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
Royal Command - 1937 Certificate of Royal Award the decoration the Member (5th Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand to one civilian gentleman dated 20 September 1937. Signed by King Rama VIII's Regents and countersigned by Phraya Polpayuhasena, Prime Minister at the time. Three horizontal folds. Fine condition. Very interesting. F.(1) 
พระบรมราชโองการ - 2480 ประกาศนียบัตรพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฏสยาม ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ แก่สุภาพบุรุษพลเรือนท่าหนึ่ง ลงวันที่ 20 กันยายน 2480 ลงนามโดยคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของรัชกาลที่ 8 พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ มีรอยพับ 3 รอย สภาพดี น่าสนใจ F.(1) 

Auction Result for LOT NO:88:   unsold

more details

LOT NO: 89    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
Royal Command - English translation of Royal Command of King Rama V bestowing the Royal Decorative Order to General Major Twanow, Head of Administration of the Imperial Palaces in Warsaw the Most Exalted Order of the White Elephant of the Second Class called Chulavarabhorn or Grand Officer on 6th July 1897 signed by “Chulalongkorn” in English complete with cover embossed with the royal seal of insignia on the flap in colour. Paper size 25x38 cm. Letter head embossed the Coat of Arms. Three folded but still very fine. Cover size 26x14 cm. F.(2)""""
พระบรมราชโองการ - คำแปลเป็นภาษาอังกฤษประกาศนียบัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นที่ 2 ชื่อจุลวราภรณ์ หรือทวีติยาภรณ์ช้างเผือก แก่ General Major Twanow, Head of Administration of the Imperial Palaces in Warsaw ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2440 ลงพระปรมาภิไธยเป็นภาษาไทย “จุฬาลงกรณ์” พร้อมซองฝาซองปั้มนูนสัญลักษณ์พระราชลัญจกรของเครื่องราชฯ นี้เป็นสี ขนาดกระดาษ 25x38 ซม. หัวกระดาษปั้มนูนตราแผ่นดิน มีรอยพับ 3 รอย สภาพดีมาก ขนาดซอง 26x14 ซม.น่าสนใจมาก F.(2)

Auction Result for LOT NO:89:   unsold

more details

LOT NO: 90    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
Royal Command - English translation of Royal Command of King Rama V bestowing the Royal Decorative Order to the German or Austrian the Most Exalted Order of the White Elephant of the Second Class called Chulavarabhorn or Grand Officer on 24th June 1897 signed by “Chulalongkorn” in English complete with cover embossed with the royal seal of insignia on the flap in colour. Paper size 25x38 cm. embossed the Coat of Arms on top. Three folded but still very fine. Cover size 26x14 cm. F.(2)""""
พระบรมราชโองการ - คำแปลเป็นภาษาอังกฤษประกาศนียบัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นที่ 2 ชื่อจุลวราภรณ์ หรือทวีติยาภรณ์ช้างเผือก แก่ สุภาพบุรุษชาวเยอรมัน หรือออสเตรีย ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2440 ลงพระปรมาภิไธยเป็นภาษาไทย “จุฬาลงกรณ์” พร้อมซองฝาซองปั้มนูนสัญลักษณ์พระราชลัญจกรของเครื่องราชฯ นี้เป็นสี ขนาดกระดาษ 25x38 ซม. หัวกระดาษปั้มนูนตราแผ่นดิน มีรอยพับ 3 รอย สภาพดีมาก ขนาดซอง 26x14 ซม.น่าสนใจมาก F.(2)

Auction Result for LOT NO:90:   unsold

more details

LOT NO: 91    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
Royal Command - English translation of Royal Command of King Rama V bestowing the Royal Decorative Order to the German the Most Honourable Order of the Crown of Siam called Vichitrabhorn or Knight on 24th June 1897 signed by “Chulalongkorn” in English complete with cover embossed with the royal seal of insignia on the flap in colour. Paper size 25x38 cm. embossed the Coat of Arms on top. Three folded but still very fine. Cover size 26x14 cm. F.(2)
พระบรมราชโองการ - คำแปลเป็นภาษาอังกฤษประกาศนียบัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชื่อวิจิตราภรณ์ หรือเบญจมาภรณ์มงกุฎสยาม แก่ สุภาพบุรุษชาวเยอรมัน ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2440 ลงพระปรมาภิไธยเป็นภาษาไทย “จุฬาลงกรณ์” พร้อมซองฝาซองปั้มนูนสัญลักษณ์พระราชลัญจกรของเครื่องราชฯ นี้เป็นสี ขนาดกระดาษ 25x38 ซม. หัวกระดาษปั้มนูนตราแผ่นดิน มีรอยพับ 3 รอย สภาพดีมาก ขนาดซอง 26x14 ซม.น่าสนใจมาก F.(2)

Auction Result for LOT NO:91:   unsold

more details

LOT NO: 92    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 157  Download Blank POST-BID
Royal Command - Lot of 2 Royal Commands of King Rama VI. Royal Command dated 21 April B.E. 2462 promoting one Captain to Major. Royal Command dated 30 December B.E. 2466 bestowing the Royal Decorative Orders the Chakra Mala Medal to same major. Paper size mostly 25x38 cm. Aging, folded and reinforced by scott tape. Some minor fault. Very interesting. (2)
พระบรมราชโองการ - กลุ่มพระบรมราชโองการจำนวน 2 ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวลงพระปรมาภิไธยเป็นภาษาไทย “ราม ๖” พระบรมราชโองการลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2462 พระราชทานเลื่อนยศนายร้อยเอกเป็นนายพันตรี ประกาศนียบัตรลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2466 พระราชทานเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรมาลาแก่นายทหานคนเดิม กระดาษส่วนใหญ่ขนาด 25x38 ซม. เก่าเก็บ มีรอยพับปิดสก๊อตเทปไว้ มีตำหนิน่าสนใจ (2)

Auction Result for LOT NO:92:   unsold

more details

LOT NO: 93    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 526  Download Blank POST-BID
Royal Command - Lot of 3 Royal Commands included one of King Rama V and 2 of King Rama VI. King Rama V's Royal Command No. 206/289 promoting Mr. Jerm, a military cadet, to be Second Lieutenant officer on 5 July R.S. 128. The 2 Royal Commands of King Rama VI No. 574/835 and No. 98/220 promoting the same army officer to be Lieutenant on 11 April R.S. 131 and to be captain on 28 April B.E. 2458. King Rama VI signed “Siamintra”. All with Royal Command seal in red. Paper size 25x39 cm. Aging, folded and reinforced by scott tape. Some minor fault. Very interesting. (3)
พระบรมราชโองการ - กลุ่มพระบรมราชโองการจำนวน 3 ฉบับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 1 ฉบับและพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 2 ฉบับ พระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ 206/289 พระราชทานยศนายร้อยตรีให้นักเรียนนายร้อย นายเจิม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ร.ศ. 128 พระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 2 ฉบับ ที่ 574/835 และที่ 98/220 พระราชทานเลื่อนยศนายทหารคนเดิมเป็นนายร้อยโท เมื่อวันที่ 11 เมษายน ร.ศ. 131 และเป็นนายร้อยเอก เมื่อวีนที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าทรงลงพระปรมาภิไธย “สยามินทร์” ทุกฉบับประทับตราพระราชโองการด้วยหมึกสีแดง ขนาดกระดาษ 25x39 ซม. เก่าเก็บ มีรอยพับปิดสก๊อตเทปไว้ มีตำหนิ น่าสนใจ (3)

Auction Result for LOT NO:93:   unsold

more details

LOT NO: 94    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 394  Download Blank POST-BID
Royal Command - Lot of 3 Royal Commands of King Rama VII and 1 of King Rama VIII. Royal Commands of King Rama VII included 1. dated 27 May B.E. 2469 conferred title “Luang” to be “Phra”, 2. dated 17 December B.E. 2479 bestowing the Royal Decorative Orders the Companion (Fourth Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand, and 3. dated 5 April B.E. 2472 promoting Major to Lieutenant Colonel. Royal Command of King Rama VIII dated 27 September B.E. 2483 bestowing the Royal Decorative Orders the Knight Commander of the Most Exalted Order of the White Elephant (Third Class) Tritabhorn. Paper size 21x30 cm. and 25x38 cm. Aging, folded and reinforced by scott tape. Some minor fault. Very interesting. (4)
พระบรมราชโองการ - กลุ่มพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 3 ฉบับ และของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 1 ฉบับ พระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประกอบด้วย 1. ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2469 พระราชทานราชทินนามจาก “หลวง” เป็น “พระ”, 2. ประกาศนียบัตรลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2479 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎสยาม ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์, และ 3. ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2472 พระราชทานเลื่อนยศจากนายพันตรีเป็นนายพันโท พระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ประกาศนียบัตรลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2483 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 3 ชื่อตริตาภรณ์ กระดาษส่วนใหญ่ขนาด 21x30 ซม. และ 25x38 ซม. เก่าเก็บ มีรอยพับปิดสก๊อตเทปไว้ มีตำหนิน่าสนใจ(4)

Auction Result for LOT NO:94:   Sold at THB 15000

more details

LOT NO: 95    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 157  Download Blank POST-BID
Royal Command - Lot of 6 Royal commands of King Rama IX bestowing the Royal Decorative Order to one civilian gentlement the Member (Fifth Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant on 5 December 1976 without signature of countersign, and to 4 civilian gentlemen and 1 civilian lady the Member (Fifth Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand on 5 December 1986. Signed by King Bhuhmibol Adulyadej and countersigned by General Prem Tinsulanonda Prime Ministers at the time except the . Paper size 25x39 cm. Fine but one with few insect holes. Very interesting. Inspection suggested. (6)
พระบรมราชโองการ - กลุ่มพระบรมราชโองการ 6 ใบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 5 แก่สุภาพบุรุษพลเรือนท่านเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2519 ไม่มีลายเซ็นต์ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ, และทรงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ 5 แก่สุภาพบุรุษพลเรือน 4 ท่านและสุภาพสตรีพลเรือน 1 ท่าน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2529 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงทรงลงพระปรมาภิไธยและพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในเวลานั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ กระดาษขนาด 25x39 ซม. สภาพดีแต่ใบหนึ่งมีรูแมลง น่าสนใจ ควรตรวจสอบ (6)

Auction Result for LOT NO:95:   unsold

more details

LOT NO: 96    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
Royal Command - Royal Command of King Rama IX bestowing the Royal Decorative Orders to one civilian the Companion (Fourth Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant on 5 December B.E. 2515. Paper size 25x38 cm. Unfolded. Lower left stained and upper fault. (1)
พระบรมราชโองการ - ประกาศนียบัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 4 แก่พลเรือนท่านหนึ่ง ลงวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ขนาดกระดาษ 25x38 ซม. ไม่มีรอยพับ มุมล่างด้านซ้ายเปื้อนและด้านบนมีตำหนิ (1)

Auction Result for LOT NO:96:   unsold

more details

LOT NO: 97    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 78  Download Blank POST-BID
Royal Command - Royal Command of King Rama IX bestowing the Royal Decorative Orders to Police Officer the Knight Commander (Second Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant on 18 November B.E. 2496 signed by “Bhumibol” in Thai countersigned by . Field Marshal P. Pibulsongkram Prime Minister at the time. Paper size 25x38 cm. Unfolded. (1)
พระบรมราชโองการ - ประกาศนียบัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 2 แก่นายตำรวจท่านหนึ่ง ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 ลงพระปรมาภิไธยเป็นภาษาไทย “ภูมิพลอดุลยเดช” จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ขนาดกระดาษ 25x38 ซม. ไม่มีรอยพับ (1)

Auction Result for LOT NO:97:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 98    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 263  Download Blank POST-BID
Royal Command - Royal Command of King Rama V bestowing the Royal Decorative Orders to one foreign civilian the Member (Fifth Class) of the Most Exalted Order of the Crown of Thailand on 24 June R.S. 116. Paper size 25x38 cm. Unfolded. Minor fault. (1)
พระบรมราชโองการ - ประกาศนียบัตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฏสยาม ชั้นที่ 5 แก่พลเรือนชาวต่างประเทศท่านหนึ่ง ลงวันที่ 24 มิถุนายน ร.ศ. 116 ขนาดกระดาษ 25x38 ซม. ไม่มีรอยพับ มีตำหนิเล็กน้อย (1)

Auction Result for LOT NO:98:   unsold

more details

LOT NO: 99    meaning
Starting: THB 7000   Approx: € 184  Download Blank POST-BID
Royal Command - Royal Command of King Rama VI bestowing the Royal Decorative Orders to Civil Servant the Companion (Fourth Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant on 3 January B.E. 2463 signed by “Ram 6” in Thai. Paper size 23x33 cm. housed in wooden frame size 29x40 cm. Three folded. Lower left stained. (1)
พระบรมราชโองการ - ประกาศนียบัตรของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 4 แก่ข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2463 ลงพระปรมาภิไธยเป็นภาษาไทย “ราม 6” ขนาดกระดาษ 23x33 ซม. ใส่ในกรอบไม้ ขนาด 29x40 ซม. รอยพับสามทบ มุมล่างด้านซ้ายเปื้อน (1)

Auction Result for LOT NO:99:   unsold
Found 2945 items, showing 51 to 100.    Previous 50 Matches   Next 50 MatchesWe accept without charges only on the day of auction 4th-5th August 2018; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price